w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej: „Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, wyrównywanie szans tych rodzin i osób poprzez prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej dla dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Domanice”.

 ZARZĄDZENIE Nr 2/2023 WÓJTA GMINY DOMANICE z dnia 5 stycznia 2023 r.(pdf, 30kb)