Gmina Domanice otrzymała wsparcie finansowe w formie dotacji celowej (Część 85/14 – Rezerwa celowa poz. 27) na doposażenie...