Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok.


Najważniejsze zmiany to:

 1. http://www.domanice.eu/img/bullet.gif") 5px 5px no-repeat;"> dodanie w § 2 ust. 2 pkt 2 Programu kolejnego celu współpracy o treści: „działania z zakresu profilaktyki uzależnień”;
 2. http://www.domanice.eu/img/bullet.gif") 5px 5px no-repeat;"> zmiana nazwy zadania nr 5 w obszarze „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”, która po zmianie brzmiałaby następująco: „Wspieranie klubów i zawodników Mazowsza na podstawie wyników Systemu Sportu Młodzieżowego”;
 3. http://www.domanice.eu/img/bullet.gif") 5px 5px no-repeat;"> dodanie nowego zadania wybranego do realizacji w budżecie obywatelskim Województwa Mazowieckiego pn. „Letnia szkoła archeologii - szukamy skarbów na północnym pograniczu Mazowsza”.
   

Twoje zdanie się liczy! Wypowiedz się!


Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 4 do 18 marca 2022 r.


Gdzie można zapoznać się z projektem uchwały?


Projekt uchwały został:

 1. http://www.domanice.eu/img/bullet.gif") 5px 5px no-repeat;">opublikowany na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej bip.mazovia.pl oraz na stronach internetowych: mazovia.pl, dialog.mazovia.pl, ngo.pl;
 2. http://www.domanice.eu/img/bullet.gif") 5px 5px no-repeat;">przesłany pocztą elektroniczną do organizacji pozarządowych zarejestrowanych w Bazie Danych na stronie internetowej dialog.mazovia.pl;
 3. http://www.domanice.eu/img/bullet.gif") 5px 5px no-repeat;">wyłożony w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Okrzei 35, pok. 105 oraz w siedzibach delegatur Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:

                         1) Delegatura w Ciechanowie ul. Wodna 1,

                         2) Delegatura w Ostrołęce ul. Piłsudskiego 38,

                         3) Delegatura w Piasecznie ul. Puławska 38,

                         4) Delegatura w Płocku ul. Kolegialna 19,

                         5) Delegatura w Radomiu ul. Kościuszki 5a,

                         6) Delegatura w Siedlcach ul. Wiszniewskiego 4,

                         7) Delegatura w Wołominie ul. Miła 3,

                         8) Delegatura w Żyrardowie ul.1 Maja 17.

Jak zgłosić propozycje do projektu uchwały?


Wypełniony Formularz konsultacji należy składać w terminie od 4 do 18 marca 2022 r. w jeden z wymienionych niżej sposobów:

 1. http://www.domanice.eu/img/bullet.gif") 5px 5px no-repeat;">osobiście w godzinach: 8.00 – 16.00 w punktach podawczych przy ul. Jagiellońskiej 26, ul. Skoczylasa 4, z dopiskiem na kopercie „Konsultacje - zmiany w Programie współpracy 2022”;
 2. http://www.domanice.eu/img/bullet.gif") 5px 5px no-repeat;">osobiście w godzinach: 8.00 – 15.00 w jednej z Delegatur Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, z dopiskiem na kopercie „Konsultacje - zmiany w Programie współpracy 2022”:

                         1) Delegatura w Ciechanowie ul. Wodna 1,

                         2) Delegatura w Ostrołęce ul. Piłsudskiego 38,

                         3) Delegatura w Piasecznie ul. Puławska 38,

                         4) Delegatura w Płocku ul. Kolegialna 19,

                         5) Delegatura w Radomiu ul. Kościuszki 5a,

                         6) Delegatura w Siedlcach ul. Wiszniewskiego 4,

                         7) Delegatura w Wołominie ul. Miła 3,

                         8) Delegatura w Żyrardowie ul.1 Maja 17;

         3. za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres:

            Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

            ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa

           z dopiskiem na kopercie „Konsultacje - zmiany w Programie współpracy 2022”;

        4. drogą elektroniczną na adres email://dialog@mazovia.pl/" style="outline: none; font-family: Arial; font-size: 12px; color: rgb(102, 102, 102); text-decoration: underline; font-weight: normal; font-style: normal;"> dialog@mazovia.pl;

        5. drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu e-PUAP na adres elektronicznej skrzynki podawczej urzędu.
 

Dodatkowe informacje
W przypadku pytań bądź wątpliwości zapraszamy do kontaktu z pracownikami Biura Dialogu i Inicjatyw Społecznych, nr tel. 22 43 79 474, 22 59 79 679, 22 59 79 683, mail: //dialog@mazovia.pl/" style="outline: none; font-family: Arial; font-size: 12px; color: rgb(102, 102, 102); text-decoration: underline; font-weight: normal; font-style: normal;">dialog@mazovia.pl.

Uwaga!
Obowiązuje stan epidemii, tak więc w trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo, zachęcamy do udziału w konsultacjach drogą mailową oraz poprzez e-PUAP.

W sytuacjach wymagających bezpośredniego kontaktu będą Państwo:

 • http://www.domanice.eu/img/bullet.gif") 5px 5px no-repeat;">przyjmowani po wcześniejszym telefonicznym lub mailowym uzgodnieniu terminu spotkania z właściwym pracownikiem urzędu,
 • http://www.domanice.eu/img/bullet.gif") 5px 5px no-repeat;">przyjmowani pojedynczo,
 • http://www.domanice.eu/img/bullet.gif") 5px 5px no-repeat;">zobowiązani do dezynfekcji rąk, zakrycia ust i nosa oraz do zachowania wymaganego odstępu od innych osób.

złącznik nr 1 – program współpracy województwa mazowieckiego – uchwała

załącznik nr 2 – formularz zgłoszeń uwag do programu